Gebruiksvoorwaarden
Privacybeleid
Gebruik van cookies

Privacybeleid

(‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) neemt de bescherming van gegevens serieus. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Essity als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de e-Privacyverordening (‘e-Privacyverordening’) persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt.


1.Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden


Metadata
U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortvloeit uit uw gebruik:

Doorverwijspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browsersoftware.

Uw IP-adres wordt gebruikt om u toegang te geven tot de website of app. Zodra uw IP-adres hiervoor niet meer gebruikt hoeft te worden, verkorten wij uw IP-adres door de laatste acht cijfers te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, wordt gebruik om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gebruikersgedrag te analyseren.

Account
Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt dergelijke gegevens om u de accountfuncties te bieden, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden.

Bestellingen
Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

Sweepstakes
Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de wedstrijdvraag. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden.

Gezondheidsgegevens
Door sommige producten te bestellen, kan Essity ook informatie over gezondheidsomstandigheden verzamelen en verwerken zoals geïmpliceerd door de productbestelling. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van de GDPR en Essity neemt alle nodige stappen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen zoals wettelijk vereist. Behoudens toestemming verzamelt en verwerkt Essity gezondheidsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de contractuele relatie en de productbestelling, het verlenen van klantenservice, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische claims, en op maat gesneden marketing.


2. Derden


 • Doorgifte naar externe dienstverleners

Essity kan externe dienstverleners inschakelen die optreden als gegevensverwerker voor Essity en bepaalde taken uitvoeren voor Essity, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke taken kunnen deze externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.

Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 • Andere ontvangers

Essity kan persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden.

 • Internationale doorgiften van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan of verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. In deze landen [zie de lijst op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm] worden gegevens voldoende beschermd overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen zich bevinden in landen waar onvoldoende bescherming van gegevens wordt geboden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Essity zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat doorgiften buiten de EER voldoende beschermd worden overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgiften naar landen waar onvoldoende gegevensbescherming wordt geboden, geldt dat wij passende veiligheidsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld gebruik te maken van modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of een toezichthoudende instantie, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsregelingen in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).


3.Rechtsgrondslag voor de verwerking

Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.

Op basis van de volgende rechtsgrondslagen mogen wij uw gevoelige gegevens verwerken:

 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u.

Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.


4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder andere kosten voor u dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht op (i) inzage van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens, (iii) wissing van uw persoonsgegevens, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en (v) overdraagbaarheid van gegevens, en kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 7 (Contactgegevens).

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.


5. Cookies en andere tracking-technologieën

De website of app maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons wissen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij deze, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens tot tien jaar na het betreffende belastingjaar te bewaren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.


7. Contactgegevens

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u uw verzoek indienen/mailen naar: dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Zweden

Gebruik van cookies

Deze Site gebruikt cookies. daarom vindt u in dit gedeelte informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Wat is een cookie?

Stukjes informatie die vanaf een website naar de vaste schijf van uw pc worden overgedragen, worden ”cookies” genoemd. Dit zijn geen computerprogramma’s, maar kleine informatiebestanden waarmee websites informatie over het browsergedrag van een gebruiker kunnen opslaan en raadplegen. De meeste websites gebruiken cookies, aangezien ze onderdeel zijn van de toolbox waardoor het Internet voor gebruikers zo fantastisch is. Via cookies kunnen websites persoonlijker werken (bijvoorbeeld het herinneren van een eerdere aanmelding, het bewaren van producten in een winkelwagen of het tonen van relevante content). Er zijn verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer de browser sluit; persistente cookies worden niet gewist maar blijven totdat ze actief worden gewist of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor de cookie geprogrammeerd is).

Hoe wis ik een cookie?

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw browser deactiveren, maar als u dat doet, kunt u veel functies uitsluiten die nodig zijn om de website goed te laten werken. Ga voor nadere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u zeer uitgebreide en onafhankelijke informatie over het deactiveren van cookies met browserinstellingen en hoe u cookies die zich reeds op uw pc bevinden kunt wissen. Voor het wissen van cookies van uw mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding bij uw toestel.

Lijst van TENANet cookies

Voor een specifiek persoonlijke ervaring maakt deze Site gebruik van cookies. Elke keer dat u de Site gebruikt, worden er cookies overgedragen en/of geopend. De cookies zijn hieronder op een rij gezet.

 

Cookie Name Purpose Type 1/2/3 Party Cookie Life Span
Cookiebar Acceptance of cookies Functional 1st 1 Week
_ga Web Analytics Performance 1st 24 months
gtm_eng_findout Web Analytics Performance 1st 30 mintues
gtm_eng_askTheDoctor Web Analytics Performance 1st 30 mintues
gtm_eng_faqOpen Web Analytics Performance 1st 30 mintues
gtm_eng_videoPlay Web Analytics Performance 1st 30 mintues
gtm_eng_articleRead Web Analytics Performance 1st 30 mintues
__atuvs AddThis share function Functional 1st 24 months
__atuvc AddThis share function Functional 1st 1 hour
Targeting or Advertising Cookies Monitor usage of the site Performance 1st or 3rd Session cookies and persistent cookies

 

Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website.  Zonder deze cookies kunnen door u gewenste diensten, zoals het doen van een bestelling, niet worden verleend.

Performancecookies – Deze cookies vergaren informatie over hoe gebruikers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het meest bezoeken, en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen. Deze cookies vergaren geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle door deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van een website.

Functionaliteitscookies – Met deze cookies kan een website door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en uitgebreide, persoonlijke functionaliteit aanbieden.  De door deze cookies vergaarde informatie kan worden geanonimiseerd en men kan uw browsingactiviteiten op andere websites niet nagaan.

Doelgroep- of reclamecookies – Deze cookies worden gebruikt voor reclame die u en uw interesses meer aanspreekt.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame bekijkt te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne.  Ze worden door onze reclamenetwerken met toestemming van TENANet geplaatst.  Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals de adverteerders.  Vaak worden doelgroep- of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de site van de andere organisatie.

De Gebruiksvoorwaarden aanvaarden

Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden en door het bezoeken en gebruiken van de Site stemt u in met het gebruik van de cookies.  U kunt ook door de instellingen die u in uw webbrowser hebt geconfigureerd instemmen met ons gebruik van cookies.

 

Door de gebruiker ingezonden materiaal

Essity kan u toestaan om informatie, commentaar of ander materiaal op onze Site, sociale-medianetwerken of andere online-diensten te plaatsen. Hiermee beogen wij de informatiestroom over Essity en onze producten te vergemakkelijken. Voor de voorwaarden inzake dergelijke door gebruikers ingezonden materiaal verwijzen wij u naar de Juridische Verklaring (zie bovenstaand).

Verschaf ons geen informatie over andere personen, tenzij u kunt aantonen dat u hun toestemming daartoe hebt.